niedz.-czw. 21:00-03:00
pt. – sob. 21:00-03:00
Infolinia:
Zamówienia:

Regulamin


REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy tekst stanowi regulamin sklepu internetowego marki „Bella Notte” (www.bellanottepizza.pl), którego operatorem jest Sprzedawca – firma Bella Notte sp. z o.o., ul. Namysłowska 8, 03-455 Warszawa, NIP: 1133010564, e-mail: bok@bellanottepizza.pl
  2. Regulamin stanowi zasady oraz warunki dokonywania zakupów i obowiązuje on Sprzedawcę oraz Klientów korzystających z usług sklepu internetowego na stronie www.bellanottepizza.pl
  3. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
   1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
   2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
   3. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 2. Definicje
  1. Klientem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
  2. Sprzedawcą i operatorem sklepu internetowego jest firma Bella Notte sp. z o.o., ul. Namysłowska 8, 03-455 Warszawa, NIP: 1133010564, e-mail: bok@bellanottepizza.pl
  3. Kodeks Cywilny to ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  4. Regulamin to niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego działającego pod adresem www.bellanottepizza.pl
  5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.bellanottepizza.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienie;
  6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym;
  7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Bella Notte sp. z o.o. a Klientem zawierana za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu;
  8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
  1. Złożenie zamówienia w Sklepie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Rejestracja w Sklepie następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego na jednej ze stron Sklepu i zaakceptowanie treści regulaminu; rejestracja nie jest obowiązkowa.
  2. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności, gdy Klient:
   1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
   2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego do naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
   3. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Bella Notte sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię marki „Bella Notte”
  3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
   2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   3. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
  1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.bellanottepizza.pl i dokonać wyboru produktów podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
  2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.
  3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
  4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
   1. przedmiotu zamówienia,
   2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług (w tym kosztów dostawy),
   3. wybranej metody płatności.
  5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
  6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Bella Notte sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem potwierdzenia w formie komunikatu złożonego przez klienta zamówienia.
  8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, a jej treść jest zgodna z Regulaminem.
  9. W chwili otrzymania potwierdzenia zamówienia Sprzedawca jest zobowiązany do jego prawidłowej realizacji.
  10. Sprzedawca nie odpowiada za niepełne lub nieprawidłowe dane podane w formularzu zamówienia.
 5. Dostawa
  1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru miasta Lublin i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  2. Termin realizacji dostawy wynosi od 15 minut do 2 godzin licząc od momentu wysłania przez Klienta Zamówienia.
  3. Minimalna wartość zamówienia złożonego przez Klienta wynosi 30 PLN w produktach (w minimalną wartość zamówienia nie wlicza się koszt dostawy).
 6. Ceny i metody płatności
  1. Ceny Towarów podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT w odpowiedniej stawce.
  2. Klient ma możliwość opłacenia zamówienia:
   1. kartą lub gotówką przy odbiorze zamówienia
   2. za pośrednictwem operatora płatności internetowych Przelewy24.pl.
 7. Prawo odstąpienia od umowy przez Klienta

  1. Przed spełnieniem świadczenia przez Bella Notte sp. z o.o. klient może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, przy czym uprawnienie to może być wykonane do momentu, w którym firma Bella Notte sp. z o.o. przystąpiła do realizacji zamówienia.
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient zobowiązuje się poinformować firmę Bella Notte sp. z o.o. w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez kontakt telefoniczny z firmą Bella Notte sp. z o.o. nie dłużej niż 3 minuty od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Po tym czasie zamówienie nie może być odwołane ani zmienione, chyba że Bella Notte sp. z o.o. wyrazi na to zgodę. Poinformowanie firmy Bella Notte sp. z o.o. o chęci odstąpienia od umowy za pomocą poczty elektronicznej nie jest wystarczające do skutecznego odstąpienia od umowy.
  3. Jeśli Klient dokonał zapłaty za pomocą sieci internet środki zostaną zwrócone przez Administratora w ciągu 14 dni roboczych a 72h od momentu otrzymania od Bella Notte sp. z o.o. zlecenia zwrotu środków.

  VII Reklamacje

  1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dostarczonym zamówieniu, Klient poinformuje Bella Notte sp. z o.o. niezwłocznie o zaistniałym fakcie telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
  2. Reklamacja Klienta zostanie rozpatrzona do 14 dni od powzięcia o niej informacji. Klient zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji w drodze elektronicznej.
  3. Reklamację można złożyć również w formie elektronicznej poprzez przesłanie jej treści na adres bok@bellanottepizza.pl lub pisemnej na adres siedziby Bella Notte sp. z o.o. tj. Bella Notte sp. z o.o., ul. Namysłowska 8, 03-455 Warszawa, NIP: 1133010564, e-mail: bok@bellanottepizza.pl
  4. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, telefon, adres e-mail, datę złożenia zamówienia, data realizacji zamówienia, wskazany adres realizacji zamówienia, login Klienta oraz szczegółowy opis składanych zastrzeżeń.
  5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne lub dla potrzeby pełnego wyjaśnienia Bella Notte sp. z o.o. wystąpi o ich uzupełnienie, jeszcze przed rozpatrzeniem reklamacji. Czas rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu do momentu uzupełniania danych przez Klienta składającego reklamację.
  6. Bella Notte sp. z o.o. rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Bella Notte sp. z o.o. może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
  7. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Klienta lub na adres wskazany w samej reklamacji.
 8. Informacja dotycząca cookies
  1. Ciasteczko (Cookie) jest plikiem alfanumerycznym, który jest zapisywany lub aktualizowany na komputerze Klienta podczas odwiedzin naszej strony internetowej.
  2. Sprzedawca nie gromadzi ani nie przetwarza żadnych informacji pozwalających na bezpośrednią identyfikację danych osobowych. Pliki Cookies są wykorzystywane do celów statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania sklepu internetowego.
  3. W każdej chwili można wyłączyć obsługę ciasteczek poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki w zakresie obsługi Cookies.
  4. Wyłączenie lub blokada obsługi cookies może spowodować nieprawidłowe działanie naszej witryny. Jeśli Twoja przeglądarka akceptuje obsługę Cookies, oznacza to wyrażenie zgody na stosowanie cookies przez naszą stronę internetową.
 9. Postanowienia końcowe
  1. Bella Notte sp. z o.o., ul. Namysłowska 8, 03-455 Warszawa, NIP: 1133010564, e-mail: bok@bellanottepizza.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.
  2. Wypełnienie formularza z danymi Klienta jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji.
  3. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku.
  4. Dane osobowe są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
  5. Klient ma prawo do usunięcia swoich danych z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: info@bellanottepizza.pl
  6. Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia mają charakter poglądowy.
  7. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

Oryginalna, włoska pizza z dostawą do domu
na terenie całej Warszawy.
Gwarancja dostawy w 45 minut!

Infolinia

512 718 718

Płatność Online,
Kartą lub Gotówką

Włoska Pizza Premium w Nocy
niedz.-czw. 21:00-03:00
pt. – sob. 21:00-03:00

Zamówienia online

Pizzeria w dniu dzisiejszym jest nieczynna. Przepraszamy i zapraszamy w innym terminie.